تعرفه تبلیغات p30download.com

صفحه اصلی:

نام ابعاد جایگاه جایگاه بنر هزینه ماهانه (تومان)
H1 کلیک کنید(+) ۷۲۸×۹۰ پایین منوی اصلی سایت ۳,۵۰۰,۰۰۰
CT1 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ بالای صفحه، پایین کادر دانلود های برگزیده، کادر سمت چپ ۳,۲۰۰,۰۰۰
CT2 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ بالای صفحه، پایین کادر دانلود های برگزیده، کادر سمت راست ۳,۲۰۰,۰۰۰
ST کلیک کنید(+) ۲۴۰×۲۴۰ بالای ستون کناری چپ، بالای کادر لینکدونی ۳,۰۰۰,۰۰۰
BC1 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بعد از دومین پست سایت ۲,۰۰۰,۰۰۰
BC2 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بعد از ششمین پست سایت ۱,۸۰۰,۰۰۰
BC3 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بعد از دهمین پست سایت ۱,۳۰۰,۰۰۰
BC4 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بعد از سیزدهمین پست سایت ۱,۰۰۰,۰۰۰
BC5 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بعد از پانزدهمین پست سایت ۸۰۰,۰۰۰
SB1 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر آخرین ارسال های انجمن ۲,۰۰۰,۰۰۰
SB2 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر نرم افزار های مورد نیاز ۱,۸۰۰,۰۰۰
SB3 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر آخرین دانلود های نرم افزار ۱,۶۰۰,۰۰۰
SB4 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر آخرین دانلود های کتاب ۱,۶۰۰,۰۰۰
SB5 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر آخرین دانلود های فیلم ۱,۴۰۰,۰۰۰
SB6 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر آخرین دانلود های مکینتاش ۱,۲۰۰,۰۰۰
SB7 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر برچسب ها ۸۰۰,۰۰۰
SB8 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر مشترک ما شوید ۶۰۰,۰۰۰


صفحه داخلی:

نام ابعاد جایگاه جایگاه بنر هزینه ماهانه (تومان)
IH1 کلیک کنید(+) ۷۲۸×۹۰ پایین منوی اصلی سایت ۵,۵۰۰,۰۰۰
ICT1 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ بالای صفحه، پایین کادر دانلود های برگزیده، کادر سمت چپ ۵,۰۰۰,۰۰۰
ICT2 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ بالای صفحه، پایین کادر دانلود های برگزیده، کادر سمت راست ۵,۰۰۰,۰۰۰
ITS کلیک کنید(+) ۲۴۰×۲۴۰ بالای ستون کناری چپ، بالای کادر لینکدونی ۴,۵۰۰,۰۰۰
IBC1 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بعد از پست ثابت اول ۳,۵۰۰,۰۰۰
IBC2 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بعد از پست ثابت دوم ۳,۵۰۰,۰۰۰
IBC3 کلیک کنید(+) ۴۶۸×۶۰ بالای کادر دانلود (کادر راهنمای نصب) ۴,۵۰۰,۰۰۰
ISB1 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر آخرین ارسال های انجمن ۳,۵۰۰,۰۰۰
ISB2 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر نرم افزار های مورد نیاز ۳,۲۰۰,۰۰۰
ISB3 کلیک کنید(+) ۳۰۰×۲۵۰ ستون کناری چپ، بالای کادر آمار ۳,۰۰۰,۰۰۰
RT کلیک کنید(+) ۶۰۰×۲۵۰ بنر  مطالب مرتبط در انتهای پست ۱۰,۰۰۰,۰۰۰


 

شما می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید. همچنین، می توانید با شماره ۸۸۸۶۱۴۶۷ (۰۲۱) در تماس باشید.