همکاری نمایش دهندگان تلگرام

همکار تبلیغاتی ما باشید

کسب درآمد ثابت ماهانه از کانال تلگرام

شما نیز می توانید از کانال تلگرامی خود، یک درآمد ثابت ماهانه داشته باشید.

ما در کاپریلا، با کانال ها پس از عقد قرارداد با مدیران کانال ها، طی یک برنامه زمانی مشخص بنر هایی را برای انتشار در کانال، در اختیار مدیر کانال قرار خواهیم داد تا بر اساس برنامه زمانی هماهنگ شده در کانال منتشر شوند.

قرارداد های منعقد شده با مدیران کانال ها به ترتیب به صورت 1 و 3 و 6 ماهه خواهد بود.
همچنین، پرداختی ها به صورت پیش پرداخت بوده و هنگام عقد قراراداد، هزینه انتشار پرداخت خواهد شد.

لطفا فقط نام کانال را درج نمایید و از کاراکتر @ و همینطور آدرس تلگرام استفاده نکنید